ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
การให้บริการการด้านการให้คำแนะนำทางวิชาการ/ดูงาน

 

ลำดับที่
วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
จำนวน(คน/เรื่อง)
1
25 ต.ค. 49
เจ้าหน้าที่จากประเทศเอทิโอเปียและประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเอทิโอเปียและประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชมกิจกรรมทางวิชาการและการดำเนินงานขั้นตอนการผลิตแมลงห้ำแมลงเบียน
6 คน
2.
17 พ.ย. 49
H.E.Dr.Christoph Bruemmer และผู้ติดตาม
เอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมันนี
 
3 คน
3.
19 ม.ค. 50
บุคลากรจาก Southwest University
 
เยี่ยมชมกิจกรรมทางวิชาการและการดำเนินงานขั้นตอนการผลิตแมลงห้ำแมลงเบียน
11 คน
4.
16 มี.ค. 50
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชมกิจกรรมทางวิชาการและการดำเนินงานขั้นตอนการผลิตแมลงห้ำแมลงเบียน
3 คน
5.
9 เม.ย. 50
ทูตจากประเทศอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และคณะ
ประเทศอินโดนีเซีย
เยี่ยมชมกิจกรรมทางวิชาการและการดำเนินงานขั้นตอนการผลิตแมลงห้ำแมลงเบียน
3 คน

 

<< ก่อนหน้า I หน้าหลัก I ถัดไป>>

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

ตู้ ป.ณ. 9-52 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ / โทรสาร 02-942-8252

ภายใต้ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข (ภศส.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเข