โครงการย่อยที่ 20

การพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ให้อยู่ในรูปบรรจุภัณฑ์

เพื่อสะดวกต่อการเก็บรักษาและการนำไปใช้

Development  of formulation of green muscardine, Metarhizium anisopliae

for preservation and convenient to use

 

วิวัฒน์ เสือสะอาด พิมพรรณ สมมาตย์ อาภรณ์ ปั้นทองคำ

ปวีณา บูชาเทียน และ ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด

Wiwat Suasa-ard, Pimpun Sommartya, Arporn, Puntongcum,

Paweena Buchatian and Dougkluaimai  Homrahad

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

บทคัดย่อ

 

การทดสอบความอยู่รอดของเชื้อราเขียว  Metarhizium  anisopliae ในผงแป้ง สองชนิด คือแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวจ้าว โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนแป้งต่อเชื้อราเขียวที่ความเข้มข้น 108 สปอร์/มิลลิลิตร ทั้งหมด 4 อัตราส่วนๆละ 3 ซ้ำ คือ 1:1, 2:1, 3:2 และ5:3 ตามลำดับ หลังจากหยดเชื้อ 7 วันพบว่าอัตราส่วนแป้งข้าวจ้าวต่อเชื้อรา 3:2 มีการสร้างสปอร์หนาแน่นที่สุด พบการสร้างสปอร์ที่ระดับ 4 (76-100%) รองลงมาคืออัตราส่วน 5:3, 2:1 และ1:1 โดยมีการสร้างสปอร์ที่ระดับ 3 (51-75%), ระดับ 1 (1-25%) และ ระดับ 0 (ไม่มีการสร้างสปอร์) ตามลำดับ ส่วนแป้งมันสำปะหลังที่ทุกอัตราส่วน เชื้อราไม่มีการสร้างสปอร์

คำสำคัญ: ราเขียว  Metarhizium  anisopliae ผงแป้ง

 

 

ABSTRACT

 

                The survival efficiency of Metarhizium anisopliae on two different flours, cassava and rice, was assessed at different ratios (v/v) of M. anisopliae (108 spores/ml) to flour of 1:1, 2:1, 3:2 and 5:3. Trials were performed in triplicate. After inoculation with the spores for seven days, the ratio of rice flour: fungi (3:2) had the highest spore density with spore production reaching level 4 (76-100%), followed by rice flour: fungi ratios of 5:3, 2:1 and 1:1 which attained a spore production level of 3 (51-75%), 1 (1-25%) and 0 (no spores produced), respectively. In contrast, for cassava flour at every ratio tested no spore production was detected.

 

Key words: Metarhizium anisopliae, flours